بیمه درمان تکمیلی شرکتی | بیمه آسماری

بیمه آسماری، بیمه جوان،انتخاب اول بیمههای درمان

 

با توجه به هزینههای روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و پاراکلینیکی ها ،به منظور جبران این هزینهها،شرکتبیمه آسماری با همکاری سهامدار اصلی خود شرکت کمکرسان ایرانSOS طرحهای شرکتی در بیمه های درمان،سال  1401را عرضه مینماید.کارگاه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنان با اعضای تحت تکفلشان از 15نفر بیشتر باشد می توانند تحت پوشش این بیمه انفرادی درمان قرار گیرند.

تعهد اصلی در بیمه مازاد درمانانفرادی، جبران هزینه های بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود بوده و هزینه های پاراکلینیکی، هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم، هزینه های مجاز سرپائی، هزینه های آمبولانس وقابل اضافهشدن به پوشش اصلی میباشد.
به موارد ذیل به عنوان بخشی ازمزایای رقابتی پایداراین طرح ها در ارائه خدمات درمان میتوان اشاره کرد:

 • بهرهمندی از بیش از3500مرکز درمانی طرف قرارداد در سراسر کشور
  https://www.iranassistance.com/CareCenter/Index

   ▪
  حق بیمه مناسب با ارائه بهترین خدمات و بالاترین کیفیت
   ▪
  فرآیند پرداخت خسارت آسان و سریع
   ▪
  امکان صدور معرفی نامه24 ساعته و آنلاین
   ▪
  امکان ارائه خدمات در سراسر کشور با بهرهمندی از 36شعبه کمکرسان ایران
  https://www.iranassistance.com/home/branches
   ▪
  امکان ثبت نام در سامانه کمک رسان جهت رویت مراحل ثبت ، پرداخت ، زمان پرداخت و کسورات قانونی هزینه درمانی خود
  https://www.iranassistance.com/UserPortal/Account/Login

در خصوص سایر مزیتهای بیمه آسماری می توان به موارد ذیلنیزاشاره نمود:

 ▪امکان پرداخت اقساطی حق بیمه
 ▪
امکان بهرهمندی از تخفیف برای پرداختهای نقدی جهت گروه های بالای 50نفر: در صورت پرداخت حق بیمه سالیانه بهصورت نقدی در ابتدای بیمهنامه،10% تخفیف در حق بیمه لحاظ میگردد.
 ▪
امکان انتخاب 2طرح برای بیمه شدگان بالای 70نفر: متقاضیان با تعداد بیش از 70نفر امکان انتخاب دو طرح از طرح های طلایی، پلاتینی، پلاتینی پلاس،vipوالماس را دارند.( با رعایت نسبت 35% از یک طرح و65 % از طرح دیگر)
 ▪
استفاده از حداقل فرانشیز: جهت رفاه حال مشتریان در عمده پوششهای بیمه درمان تکمیلی آسماری، فرانشیز یعنی: سهم بیمه شده از مبلغ خسارت، حداقل 10%و در برخی از پوششهایاضافی 30% می باشد.

 

پوشش های پایه(قیمت ها به ریال)

فرانشیز طرح الماس طرح VIP طرح پلاتینی پلاس طرح پلاتینی طرح طلایی عنوان پوشش
%10 ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ بستری، جراحی عمومی
%10 ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جراحی‌های تخصصی
%10 ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ زایمان
%10 ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ نازایی و ناباروری
%10 ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پاراکلینیکی ۱
%10 ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پاراکلینیکی ۲
%10 ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پاراکلینیکی ۳
%10 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پاراکلینیکی ۴ و ۵
%10 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ رفع عیوب انکساری
%10 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ آمبولانس درون شهری
%10 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ آمبولانس برون شهری

پوشش‌های اضافی بیمه تکمیلی شرکتی و گروهی

بیمه آسماری پوشش های اضافی برای رفاه بیشتر کارمندان در نظر گرفته است. با خرید بیمه درمان تکمیلی شرکتی با پوشش های اضافه، خدماتی مانند هزینه ویزیت پزشکان و ملزومات دارویی پرمصرف نیز تحت پوشش بیمه آسماری قرار می گیرد. بیمه دندانپزشکی نیز یکی دیگر از پوشش های جذاب بیمه تکمیلی شرکتی آسماری است که می تواند به شکل قابل توجهی هزینه های دندانپزشکی کارکنان را کاهش دهد. وجود این پوشش های اضافی، وجه مقبول تری از شرکت در نزد کارمندان ایجاد می کند و به یک مزیت مهم برای شرکت تبدیل می شود. پوشش های اضافی بیمه درمان تکمیلی شرکتی آسماری به شرح زیر است:

 

پوشش های اضافی (قیمت ها به ریال)

فرانشیز طرح الماس طرح VIP طرح پلاتینی پلاس طرح پلاتینی طرح طلایی عنوان پوشش
۳۰% ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ویزیت دارو
۳۰% ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دندانپزشکی
۱۰% ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ غربالگری جنین
۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ غرامت بستری

(به ازای هر شب)

 

 

حق بیمهبه ازای هر نفر ماهیانه (ریال)

فرانشیز طرح الماس طرح VIP طرح پلاتینی پلاس طرح پلاتینی طرح طلایی عنوان پوشش
۳۰% 3.310.000 2.930.000 2.480.000 2.250.000 1.930.000 پوشش پایه
۳۰% 2.440.000 2.360.000 2.110.000 1.540.000 1.200.000 پوشش اضافه
۱۰% 5.750.000 5.290.000 4.590.000 3.790.000 3.130.000 کل

 

شرح خدمات و پوشش های بیمه درمان تکمیلی

شرح

عنوان

ردیف

هزینه های بستری-جراحی-مراکز جراحی محدود وDAY CARE بستری، جراحی محدود
هزینه های جراحی تخصصی شامل شیمی درمانی–رادیوتراپی–اعمال جراحی مرتبط با سرطان-مغز و اعصاب مرکزی و نخاع
دیسک ستون فقرات-گامانایف قلب-پیوند ریه-پیوند کلیه-پیوند مغز استخوان و آنژیوپلاستی عروق کرونر و عروق داخل
مغزپیوند کبد و مغز استخوان
جراحی های تخصصی

2

انواع رادیوگرافی–آنزیوگرافی عروق محیطی-آنژیوگرافی چشم-سونوگرافی-ماموگرافی-انواع اسکن-ام آر آی-پزشکی هسته ای
(شامل اسکن هسته ای و درمان رادیوایزوتوپ) دانسیتومتری
پاراکلینیکی 1

3

هزینه انواع آندوسکوپی–خدمات تشخیص قلبی و عروقی شامل انواع الکتروکاردیوگرافی–انواع اکوکاردیوگرافی–انواع هولتر
مانیتورینگ-تست ورزش–آنالیز پیس میکر–EECP–تیلت تست–خدمات تشخیصی تنفسی شامل اسپیرومتریPFT
خدمات تشخیصی یورودینامیک (نوار مثانه)–خدمات تشخیصی الکترومیلوگرافی–هدایت عصبی NCV-EMG
الکتروانسفالوگرافی EEG خدمات تشخیصی و پرتو پزشکی چشم مانند اپتومتری–پریمتری–بیومتری و پنتاکم-شنوایی سنجی (انواع ادیومتری)
پاراکلینیکی 2

4

اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی ها–دررفتگی-گچ گیری-ختنه-بخیه-کرایوتراپی-اکسیزیون لیپوم-بیوبسی-تخلیه کیست و لیزر درمانی(باستثنای عیوب انکساری دید چشم)

پاراکلینیکی 3
(جراحیهای سرپایی)

5

هزینه های خدمات آزمایشهای تشخیصی پزشکی شامل پاتولوژی و ژنتیک پزشکی–تست های آلرژیک-فیزیوتراپی-گفتار درمانی- کاردرمانی

پاراکلینیکی
4 و 5

6

هزینه های آمبولانس مشروط به بستری شدن درون شهری آمبولانس درون شهری

7

انتقال با آمبولانس بین شهری آمبولانس برونشهری

8

جبران هزینه جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمهگر درجه نزدیک بینی،
دوربینی، آستیگمات یا مجموع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم 3دیوپتر یا بیشتر باشد
رفع عیوب انکساری چشم

9

هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین زایمان

10

هزینه های نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحیIUI،ZIFI،GIFT،IVFو میکرواینجکشن نازایی و ناباروری

11

جبران هزینه های تستهای غربالگری جنین شامل مارکرهای جنینی و آزمایشات ژنتیک جنین غربالگری جنین

12

هزینه ویزیت پزشکان عمومی،متخصص وفوق تخصص،فرانشیز دارو و ملزومات دارویی بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور و
خدمات اورژانس در موارد غیر بستری،انواع تزریق-سرم درمانی

 ویزیت-دارو

13

هزینه های دندانپزشکی صرفا ً محدود به کشیدن،جرمگیری،بروساژ،ترمیم،پر کردن،درمان ریشه وروکش با ارائه گرافی قبل و بعد از درمان دندانپزشکی

14

حداکثر تعهد بیمه گر در بیمه نامه غرامت روزانه بستری در طول سال7روز می باشد. حداکثر سن برای استفاده از مزایای غرامت روزانه بستری60سال می باشد غرامت(بستری)

15

شرایط استفاده از طرحهای بیمه درمان تکمیلی آسماری

 • پوشش پایه و اصلی
  چنانچه متقاضی بخواهد هر یک از پوششهای پایه در جدول
  1 را انتخاب نماید، میتواند پوششهای اضافی مختص به طرح انتخابی خود
  در جدول
  2و یا طرح های پایین تر را نیز جهت دریافت خدمات بیشتر تهیه نماید.
  لازم به ذکر است پوششهای پایه بهصورت جداگانه قابل خریداری است اما پوششهای اضافی منوط به تهیه پوششهای پایه است.

  پوشش غرامت بستری در طرحهای مصوب جهت گروه های زیر 70نفر به هیچ عنوان حذف نمیگردد.
  تبصره : در خصوص پوشش غرامت بستری ، حق بیمه پوشش مذکور برای کلیه بیمه شدگان دریافت می گردد و در خصوص پرداخت خسارت صرفاخسارت این بند تا
  60 سال پرداخت می گردد.
  برخورداری از بیمه پایه:
  برخورداری از بیمهگر پایه (خدمات درمانی،تأمیناجتماعی و…) و ارائه لیست بیمه مربوطه الزامی است.

  حداقل تعداد بیمه شدگان:
  حداقل تعداد بیمه شدگان 15نفر (به همراه اعضای تحت تکفل)
  جهت گروه های زیر 60نفر: حداقل 70درصد لیست تامین اجتماعی شرکت می بایست متقاضی بیمه درمان تکمیلی باشند.
  جهت گروه های بالای 60نفر: حداقل 50درصد لیست تامین اجتماعی شرکت می بایست متقاضی بیمه درمان تکمیلی باشند.
  فرانشیز:
  فرانشیز تمامی پوششهای پایه10 درصد بوده اما پوششهای اضافی دارای فرانشیز متفاوتی هستند که در جدول 2ذکر شده است.
  فرانشیز طرح های پایه قابل تغییر به فرانشیز های بالاتر می باشد.
  فرانشیز پوشش های اضافی جهت گروه های زیر 70نفر غیر قابل تغییر می باشد
 • انتخاب طرح :
  تعداد طرح انتخابی حداکثر 2طرح می باشد،مشروط به رعایت نسبت 35% از یک طرح و 65% از طرح دیگر.
  جهت گروه های زیر70نفر ، صرفا انتخاب یک طرح میسر می باشد .
  در خصوص درخواست 3طرح ، تعداد بیمه شدگان می بایست حداقل 200نفر بوده و تعداد درخواستی بیمه شدگان برای هریک از
  طرحها کمتر از
  30درصدکل افراد تحت پوشش بیمه نامه نباشد .
  دوره انتظار پوشش زایمان:
  دوره انتظار پوشش زایمان 9ماه است.
  دوره انتظاربیماری های مزمن:
  دوره انتظار پوششهای بستری، جراحی عمومی و جراحی تخصصی 3ماه است.
  حذف دوره انتظار
  درصورتی که بیمهگذار سال گذشته تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی در هر یک از شرکتهای بیمه گر بوده باشد، دوره انتظار به شرط تأیید بیمه گر قبلی و حداکثر گذشت زمان 30روز از پایان قرارداد بیمه درمان تکمیلی قبلی،لحاظ نخواهد شد.
 • محدودیت سن:
  حق بیمههای ارائه شده در جدول
  1و 2مختصافراد تا سن 60سال است.حق بیمه افراد 60سال به بالا تا70 سال 50درصد و افراد
  70
  سال به بالا تا80 سال 100درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
  در خصوص گروهای های بالای 1000نفرطبق آیین نامه بیمه مرکزی محدویت سنی برداشته می شود .
  بیمه شدگان:
  فرزندان مجرد ، اناث و ذکور ، بدون محدویت سنی و تا زمان ازدواج قابل بیمه شدن می باشند .
  صدور بیمه نامه جهت افراد تحت تکفل ( پدر و مادر ) و یا در صورت داشتن بیمه نامه در سال قبل بدون اضافه نرخ (تکفل) امکان پذیر
  می باشد.

  -صدور بیمه نامه جهت افراد تحت تکفل (پدر و مادر) در صورت داشتن بیمه نامه (با ارائه مستندات) در سال قبل اضافه نرخ (کفالت) دریافت نمی شود.
  -جهت افراد غیر تحت تکفل (پدر و مادر)  در صورت نداشتن بیمه نامه در سنوات قبل و در ابتدای قرارداد تا 5% بیمه شدگان، و یا دریافت 50% اضافه نرخ، امکان بیمه شدن دارند.

جهت افراد بالای80سالطبق جدول ذیل اقدام میگردد :

گروه های بالای 70 نفر

گروه های 50 تا 70 نفر

گروه های 15 تا 50 نفر

 3%از کل بیمه شدگان  4% از کل بیمه شدگان تعداد قابل پذیرش
4 برابر حق بیمه 4 برابر حق بیمه اضافه نرخ حق بیمه

 

 • تبعه افغان:
  مشروط به اعتبار کارت اقامت و مجوز کار با اعتبار 6ماهه می توانند از این طرحها استفاده نمایند .
 • قراردادی ها ، مشاور ، بازنشستگان:
  در گروهای های 15 تا 50نفر به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود و در گروه های بالای 50نفر 4% از کل بیمه شدگان با ارائه نامه رسمی
  بیمه گذار خطاب به شرکت بیمه آسماری ، کپی قرارداد کار معتبر و فقط در ابتدای قرارداد امکان پذیر می باشد.

  آن دسته از پرسنل بیمه گذار که قراردادی ، مشاور و بازنشسته بوده که در میانه قرارداد وارد مجموعه شده باشند تا تاریخ شروع قرارداد
  جدید نمی توانند تحت پوشش قرار گیرند مگر به تایید کمیته فنی
 • شرکتهای هلدینگ:
  با ارائه مستندات مورد نیاز ، روزنامه رسمی ، اعلام اسامی شرکتها و … مورد قبول می باشد
 • تسویه حق بیمه:
 • در صورت تسویه کل حق بیمه به صورت نقدی 10%تخفیف ارائه می گردد. جهت گروه های بالای50 نفر
  تسویه اقساطی حق بیمه:بیمه گذار می تواند یکی از روش های ذیل (به شرط دریافت چک صیادی ) جهت تسویه حق بیمه انتخاب
  نماید.

ردیف

مبلغ حق بیمه سالیانه

حداقل پیش پرداخت

حداکثر مابقی اقساط

1

کمتر از1میلیارد ریال 30% 3 فقره چک با مبلغ مساوی و فواصل 30 روزه

2

1 تا 2.5میلیارد ریال 30%

20%

6 فقره چک با مبلغ مساوی و فواصل30 روزه

 5فقره چک با مبلغ مساوی و فواصل 30روزه

3

2.5 تا5 میلیارد ریال 30%

20%

7 فقره چک با مبلغ مساوی و فواصل30روزه

6فقره چک با مبلغ مساوی و فواصل30روزه

4 5 تا 10 میلیارد ریال 20% 9فقره چک با مبلغ مساوی و فواصل30روزه
5 از 10میلیارد ریال بیشتر

با تصویب کیمته نرخ

 –دریافت چک های تجمیعی در راس تاریخ سررسید های توافق شده بلامانع است .
 –
مبالغ پیشپرداخت  فوق به صورت حداقل و تعداد اقساط ماهانه به صورت حداکثر تعیین شده است ، لذا هر گونه دریافت به شرط رعایت
 حداقل و حداکثر بلامانع می باشدو پیش پرداخت می بایست قبل و یا همزمان با شروع تعهد دریافت گردد .

 –
در صورت رند نمودن اقساط به مبلغ پایین و مازاد حاصل از رندبه مبلغ پیش پرداخت اضافه گردد .
 –
در صورت افزایش مبالغ پیش قسط ، تعداد اقساط بدون تغییر در تعداد،مبالغشان تغییر می کند

 • پوشش غرامت در پوششهایاضافه:
  درصورتی که بیمهشده در بیمارستان بستری شود، به ازای هر شب بستریبه میزان مبلغ درج شده در جدول تعهدات علاوه بر هزینه های بستری به بیمه شده جهت غرامت نقدا ً پرداخت خواهد شد. این پوشش حداکثر برای
  7شب بستری درطول مدت بیمهنامه لحاظ خواهد شد. ضمن اینکه پوشش غرامت برای افراد تا سن 60سال قابل ارائه خواهد بود.( حق بیمه می بایست از کلیه بیمه شدگانیک قرارداد دریافت گردد )
 • برای هرگونه تغییر سقف تعهدات درجدول تعهدات بیمه نامه، می بایست از واحد فروش نرخ مجدد دریافت گردد .
 • اخذ پرتال خسارت جهت رویت و دریافت گزارش خسارت از سامانه کمک رسان ، صرفا جهت اکانتهایی که برای سال دوم به بعد نزد شرکت
  بیمه آسماری تمدید شده باشد امکان پذیر خواهد بود

*در کلیه بیمه نامه های تمدیدی ، استعلام حق بیمه از واحد فروش الزامیست .

 

 • هر گونه الحاقیه کاهش تعداد بیمه شدگان که باعث تغییر در اصل رعایت دستور العملها باشد امکانپذیر نخواهد بود و ابطال بیمه نامه نیز
  پس از گذشت
  10 روز از تاریخ شروع بیمه نامهبه صورت کامل،امکان پذیر نمی باشد .
 • کلیه هزینه های پزشکی مشمول بیمه نامه فوق بر اساس تعرفه های مصوب سندیکای بیمه گران محاسبه و پرداخت می گردد.

موارد جهت تنظیم و صدور قرارداد های درمان:

 • ارسال کلیه اطلاعاتتفاهم نامه درماناز جمله:

اخذ درخواست رسمی از نماینده یا کارگزار بیمه مطابق با شرایط مورد نظر قرارداد.
 –
نرخ و حق بیمه تائید شده ، جدول تعهدات و شرایط پرداخت حق بیمه
 –
تائیدیه کتبی تمامی شرایط خصوصی مورد توافق از جمله ثبت پدر و مادر غیر تحت تکفل با اضافه نرخ و غیره…
 –
دریافت اطلاعات ثبتی شرکت هاو ارگان ها
 –
دریافت مدارک لازم از جملهروزنامه رسمیدر خصوص قرارداهای یک هدلدینگ
 –
دریافت آخرین لیست موهر و امضا شده تامین اجتماعی شرکت و ارگان ها
 –
ارسال نامه کتبی بیمه گذار در خصوص افراد تازه استخدام با ذکر نام و کد ملی فرد مورد نظر که در لیست تامین احتماعی وارد نشده اند
با مهر و امضای مدیر عامل شرکت و ملزم کردن شرکت به ارسال لیست مورد نظر پس از رد شدن لیست بیمه ماه آتی.

 –
لیست بیمه تکمیلی سال گذشته جهت حذف دوره انتظار
 –
دریافت لیست اکسل اسامی نفرات اصلی و تحت تکفل با توجه به استانداردهای ثبتی سیستم صدور که پیشتر در اختیار نماینده و شرکت
ها قرار گرفته است. بر اساس نام و نام خانوادگی، جنسیت خانم عدد صفر و آقا عدد یک براساس ثبت احوال ، نام پدر، تاریخ تولد روز و
ماه و سال به عدد به طور کامل کد ملی
10 رقم و شماره شناسنامه،آدرس و کد ملی بیمه شده اصلی، نسبت
(اصلی ، همسر،پدرو مادر، فرزند)شماره شبا
24رقم به همراه IRبزرگ بدون فاصلهبیمه نامه تکمیلی سال قبل :در صورت داشتن
بیمه نامه سال قبل عدد
1و در صورت نداشتن عدد 0ثبت گردد.
 –
در لیست اکسل ارسالی ثبت شماره موبایل بیمه شدگان الزامی می باشد .
 –
دریافت مدارک تحت تکفل بودن از جمله تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه پدر و مادر بیمه شده اصلی و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
تامین اجتماعی یا سلامت و ارتش .

 –
دریافت نامه کتبی از بیمه گذار در خصوص تغییر معرف و نماینده در خصوص صدور قرارداد های درمان.

با توجه به استعلامات ستاد شرکت بیمه آسماری،درج شماره شبا بیمه شدگان اصلی در هنگام اعلام اسامی جهت صدور بیمه نامه الزامی ست.

 

موارد جهت پرداخت خسارت درمان

استثنائات :بیمه شدگانبا تعداد کمتر از50 نفر، اعمال مربوط به چاقی مانند: اسلیو معده، بای پس معده و همچنین تعویض مفصل زانو پوشش داده نمیشود.

بیماری هایی که دوره انتظار 3ماهه برای آنها لحاظ میگردد شامل: کاتاراکتاسترابیسمپولیپ و انحراف بینیجراحی سینوسلوزهآنژیوپلاستی قلب بازنارسایی مزمن کلیهدیسک ستون فقراتپروستاتواریکوسلمیومکتومیهیسترکتومیسیستوسلرکتوسل و آنتروسلمی باشد .         –هزینههای فیزیوتراپی با دستور پزشک متخصص پرداخت میگردد و در صورتیکه بیش از10جلسه انجام پذیرد، ارسالMRI  الزامی میباشد.
ارائه سی تی اسکن قبل از جراحی انحراف بینی جهت پرداخت خسارت الزامی میباشد.
جراحی های اسلیو و تعویض مفصل زانو در گروههای زیر 50نفر غیرقابل پرداخت میباشد.
تست کرونا در صورت مثبت بودنPCR قابل پرداخت میباشد و در صورتیکه جواب تست منفی باشد تنها در صورتیکه پزشک عفونی و متخصص ریه تجویز نماید ،قابل پرداخت است.
ارائه گزارش بادی آنالیز قبل از جراحی اسلیو معده الزامی میباشد. اعتبار گزارش بادی آنالیز 15روز از تاریخ صدور آن میباشد.
هرنی نافی و شکمی با تایید پزشک معتمد بیمه قبل از جراحی به همراه آخرین سونوگرافی قابل پرداخت است.
پرداخت هزینه سمعک طبق دستورالعمل وزارت بهداشت در خصوص خرید سمعک، فاکتو و شماره کد اقتصادی شرکت وارد کننده الزامی میباشد.

سوالات متداول

بیمه درمان تکمیلی شرکتی یا بیمه تکمیلی شرکتی یکی از انواع بیمه درمان تکمیلی گروهی است که امکان دریافت خدمات درمانی ویژه با کمترین هزینه را برای شرکت های کوچک و بزرگ فراهم می کند.

اکثر ارائه دهندگان بیمه تکمیلی، تنها به شرکت های بزرگ (بیشتر از 50 نفر) خدمات بیمه تکمیلی ارائه می کنند. اما بیمه آسماری خدمات بیمه تکمیلی شرکتی را در اختیار شرکت هایی با حداقل 15 کارمند قرار می دهد.

بیمه آسماری طرح های متنوعی برای بیمه درمان تکمیلی شرکتی در نظر گرفته است. شرکت های کوچک و بزرگ می توانند با توجه به نیاز خود و میزان تعهدات مورد انتظار یکی از این طرح ها را انتخاب نمایند. برای اطلاع از هزینه بیمه تکمیلی شرکتی با شماره 02143417 تماس حاصل کنید.

یکی از شروط استفاده از بیمه درمان تکمیلی شرکتی بیمه آسماری برخورداری از یکی از بیمه های پایه مانند بیمه تامین اجتماعی یا خدمات درمانی است.

شما می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

02144942995
09906030553

 

یا در ساعات اداری از پلتفرم ارتباط با مشتریان ما که لوگوی آن در گوشه ی پایین سمت راست سایت قابل مشاهده است برای گفتگوی آنلاین با همکاران ما استفاده کنید.

دکمه بازگشت به بالا